Organigram

Raad van Bestuur

De Koninklijke Maatschappij ‘Het Belgisch Sportpaard’ VZW, wordt bestuurt door een Raad van Beheer, waarvan volgende personen deel uitmaken:

  • Marcel POULAIN, Voorzitter
  • Jacques FRASELLE, Onder-Voorzitter
  • Marc PIERSON, Algemeen secretaris
  • Daniel BOUDRENGHIEN, Bestuurslid
  • Francis CARLENS, Bestuurslid
  • Benoit DEVILLERS, Bestuurslid
  • Ludovic HAMMER, Bestuurslid
  • Annick LANGENSCHEID, Bestuurslid
  • Laurence MEUNIER, Bestuurslid

De Raad van Bestuur vergadert eenmaal in de maand en neemt alles onder de loep wat te maken heeft met de werking van de Vereniging. Een vertegenwoordiger van het Waals Gewest (Direction de la Qualité des Produits), mag eveneens zetelen in de Bestuursraad. Deze persoon ziet erop toe dat de genomen beslissingen conform zijn aan de bepalingen van de Service de l’Elevage van het Waals Gewest.

Toetredende Leden

Elke persoon (fysisch of rechtspersoon), kan lid worden van Studbook SBS, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld, dat 90.10 euro (BTW) bedraagt  in België, 106 euro (BTW) voor andere Europese landen, en 155 USD voor de rest van de wereld. Dit lidgeld dekt het burgerlijk jaar en wordt opgevraagd vanaf de maand januari.

Effectieve leden

48 effectieve leden worden verkozen uit de totaliteit van de toetredende leden. Zij kiezen onder hen de Raad van Bestuur, bestaande uit 12 Bestuurders.

Algemene Vergadering van de effectieve leden

De Algemene Vergadering omvat alle effectieve leden. Eens per jaar vergadert deze en verkiest ze indien nodig nieuwe Bestuurders en nieuwe Juryleden.
De Algemene Vergadering verleent ontlasting aan de Bestuurders met betrekking tot het beheer van de Vereniging, ze keurt het budget goed, controleert de rekeningen, enz ….

Algemene Ledenvergadering

Dit is een forum waartoe alle leden uitgenodigd worden. De Voorzitter brengt er zijn jaarlijkse uiteenzetting, terwijl de algemene Secretaris er zijn rapport voorstelt over het voorbije dienstjaar.
De wedstrijdkalender voor het volgend seizoen wordt er opgemaakt en de voorstellen van de leden worden er opgenomen. 

Dagelijks beheer

Mevrouw Anne-Françoise FABRY staat in voor het Secretariaat.  De communicatie en de public relations worden toevertrouwd aan Mijnheer Frédéric BASTIEN. De verantwoordelijk voor de internationale relaties worden toevertrouwd aan Mevrouw Morgane LIBOTTE.