Label ‘Gezondheid’

Het Label Gezondheid (L.S.) is een upgrade van de fysieke integriteit van de fokmerries en  van hun mogelijkheden om een gezonde nakomeling te brengen. Het Label richt zich tot fokmerries en jonge merries (vanaf 2 jaar), die een identificatie bezitten onder de vorm van een microchip.

Alleen de fokkers, die in orde zijn met hun lidgeld t.o.v. Studbook SBS tijdens het jaar van aanvraag, komen in aanmerking voor de toekenning van een Label Gezondheid.
Het ‘Label Gezondheid’ wordt toegekend op basis van het resultaat van een radiografisch onderzoek (bij voorkeur digitaal), waarvan de details zich in bijlage bevinden.
De medische honoraria zijn ten laste van de eigenaar.
De computerfiches (of de clichés), eventueel vergezeld van een protocol opgesteld door de radioloog, worden aan Studbook SBS overgemaakt en voorgesteld aan een Lectuurcomité, opgebouwd rond vertegenwoordigers van de veterinaire faculteiten van Luik en Gent.Het Lectuurcomité ventileert zijn mening (positief/negatief) door aan de Beheerraad van Studbook SBS, die dan ook beslist over het al dan niet toekennen van het ‘Label Gezondheid’.
De vermelding ‘Label Gezondheid’ (L.S.), zal voorkomen op elk officieel document (afstammingsbewijs, pedigrees, startlijsten, resultaten, …) die te maken hebben met desbetreffende merrie.

Diergeneeskundig protocol te downloaden